Vatten

Vision för vattenprojektet


Ankarstiftelsens vattenprojekt ska förse alla byar som vill, längs Amazonas floden från Leticia mot Puerto Narino ( ca 13 mil), med tjänligt dricksvatten:

 • genom att installera brunnar eller småskaliga vattenreningsanläggningar för skolor och hushåll
 • genom att regelbundet följa upp och mäta vattenkvaliteten, (med godkänd bakteriehalt).

Status 2016


stats

Bilden visar vilka samhällen som ingår i vattenprojektet längs Amazonasfloden. Projektet sträcker sej från Leticia till höger och ca 13 mil längs floden mot vänster. Samhällen markerade med en tank indikerar att vattenprojektet pågår.

Samhälle Typ Kommentar
Puerto Rico Hushållsfilter samt vattenrening för skolan Den första byn där alla hushåll har egna sandfilter för eget bruk.Bästa införandet. Det första filtret installerades 2007.
12 Octobre Hushållsfilter  samt vattenrening för skolan
Villa Andrea Hushållsfilter
Nueva Paradiso Hushållsfilter
San Martin Småskalig vattenrenings anläggning för by och skola
Mocagua Småskalig vattenrenings-anläggning för skola samt  40 hushållsfilter
Progresso Småskalig vattenreningsanläggning för byn. Ökad kapacitet 2016.
Puerto Triunfo Småskalig vattenreningsanläggning för skola och byn Den första vattenreningsanläggningen installerades här 2005.
Canaan Brunn  samt distribution av vatten till respektive hushåll
La Maloka Brunn. Har ansökt om hushållsfilter.
Fantasia Ett fåtal hushållsfilter. Saknar tillstånd för större insats. Ö i hamnen utanför Leticia
Pachu Vela Småskalig vattenreningsanläggning Skola i Leticia
Afacinte Småskalig vattenreningsanläggning Skola utanför Leticia
San Jose Brunn samt distribution till  alla hushåll
Chineria,Peru 37 hushållsfilter
Palmeras Småskalig vattenreningsanläggning
Villa Andree 17 hushållsfilter
Nueva Paradiso 11 hushållsfilter
Vista Allegree Peru 56 hushållsfilter (påsk 2016)
San Fransisco 85 hushållsfilter ( påbörjade Aug 2016)
San Antonio de Los Lagos Förskola
Santaren 12 hushållsfilter

Planering 2016 projekt

 • 6-8 nya byar i Amazonas.  Både hushållsanläggningar och by-anläggningar.
 • Volontärsresa med 10 personer påsk 2016 med installation av 34 hushållsfilter i den peruanska byn Vista Allegre. Senare installerades ytterligare 22. Totalt 56 st.
 • Studie för att förbättra effektiviteten i hushållsfiltren. Studien görs på 8 prototyper. Se nedan.
 • Understödjer en student som har till uppgift att utveckla en enkel metod att rena vatten som innehåller salt. Ska testas i norra Colombia. Planen är att dessa vattenfilter ska användas vid de skolor som Ankarstiftelsen bygger i Norra Colombia. Projektet börjar i Augusti 2016.
 • Vattenrening  i favelorna i bergen kring staden Medellin. Nytt spännande projekt som syftar till att ge rent vatten till de fattiga delar där Ancla Center verkar. Ungdomarna som kommer till Ancla Center har inte tillgång till rent vatten hemma. Vi vill börja installera hushållsfilter i dessa familjers hus. Här är kostnaden beräknad till ca 900 kr per hushåll.

Studie för att förbättra effektiviteten i sandfilter: Entropika, vår samarbetspartner i Colombia har byggt ett antal prototyper för att kvalitativt utvärdera:

 1. Effekten av snabbare genomströmning på vattenkvaliteten ( E.coli, färg och smak)
 2. Effekten av solljus på det biologiska skiktet och på vattenkvaliteten.
 3. Effekten på vattenkvaliteten av hur ofta sandfiltret används ( en gång om dagen versus tre gånger om dagen)

Vi väntar med spänning på resultaten framåt hösten 2016.

Uppföljning på projekt 2015

 • Chineria i Peru – by&skol anläggning samt hushållsfilter.Genomfört.
 • Palmeras – nyinstallation av en gemensam vattenreningsanläggning med elektrisk pump driven av solpaneler.Genomfört.
 • Canaan solpaneler för den elektriska pumpen. Alla hushåll har vattenrening. Utökat sedan förra året. Dock har vi ej lyckats byta ut den elektriska pumpen mot solpaneler ännu.
 • Fantasia – brunn och distribution till hushåll. Ej genomfört pga problem med tillstånd.
 • Pachu Vela – flytta vattenreningsanläggning till centrum av skolan för att möjliggöra integrerad undervisning om vatten och hygien. Dessutom höja kapaciteten från 2000 liter till 8000 liter. Pågår 2016.
 • San Jose Distribution till hushåll från befintlig brunn. Genomfört.
 • Utökad kapacitet i byn Progresso. Genomfört
 • Dessutom ett antal byar som har inkommit med ansökningar om vattenreningsanläggningar och som vi har hittat sponsorer för. Se listan ovan.

1

2 3 4 5 6 7 8

Innan vi startar upp ett projekt så ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda

 • Ankarstiftelsen har haft kontakt med byn tidigare, tex vid skolbygge.
 • I första hand borrar vi brunnar. Om detta inte är möjligt så letar vi efter en hållbar vattenkälla finns inom 500 meter.
 • Byn har skickat in en ansökan på vattenreningsprojekt.
 • Detta gäller en 3 stegs anläggning måste byn också ha utsett en eller flera vattenmästare som ansvarar för daglig skötsel och drift samt samarbetar med Ankarstiftelsens lokala vattenteam.
 • Det finns en eller flera sponsorer till vattenreningsanläggningen.

Kostnaden för att installera ett 3-stegs system inklusive en pump, fyra 1000 liters tankar, accessoarer, rör och trä: 20.000 SEK. För byn tillkommer sedan driftskostnad i form av diesel till pump samt kemikalier.

Kostnad för att installera ett sandfilter med 1000 liters uppsamlingstank är 1000 kr  inklusive transport till samhället.

Metoder


Ankarstiftelsen har borrat brunnar, installerat småskaliga vattenreningsanläggningar eller sandfilter för enskilda hushåll.

Brunnsborrning i byn La Maloka 2015. Guvernören bad Ankarstiftelsen om snabb hjälp att förse byn med dricksvatten eftersom byns barn akut hade drabbats av kraftiga diarreer troligen på grund av att de drack flodvatten. Nu är brunnen klar och byborna tacksamma.

Brunnsborrning i byn La Maloka 2015. Guvernören bad Ankarstiftelsen om snabb hjälp att förse byn med dricksvatten eftersom byns barn akut hade drabbats av kraftiga diarreer troligen på grund av att de drack flodvatten. Nu är brunnen klar och byborna tacksamma.

I första hand borrar vi brunnar.  Om detta inte är möjligt, med denna billiga metod som Ankarstiftelsen använder, letar vi efter en lämplig vattenkälla. Denna kompletteras under regnsäsongen med regnvatten. Att använda regnvatten är naturligt för indianerna. Det är också energieffektivt att i första hand använda regnvatten och endast vid behov pumpa upp vatten från någon vattenkälla.

Vissa byar föredrar att ha en gemensam vattenreningsanläggning, medan andra hellre vill ha  sandfilter installerade för varje familj. Då man oftast bor flera generationer nära varandra så att flera kan hushåll dela på en anläggning.

Sandfilter

Sandfilter för hushållsbruk på ön Fantasia strax utanför Leticia. Beatrice är mycket tacksam för att ha ett sandfilter i sitt hus.

Småskalig vattenreningsanläggning i Puerto Triunfo. Vattnet pumpas upp från en liten biflod 300 m därifrån eller så används regnvatten som leds från en regnfångare direkt till första tanken.

Småskalig vattenreningsanläggning i Puerto Triunfo. Vattnet pumpas upp från en liten biflod 300 m därifrån eller så används regnvatten som leds från en regnfångare direkt till första tanken.

Trestegs vattenrengöring i Colombia

Installering av sandfilter i ett hushåll. Alla grannar i byn Nueva Paradiso tittar intresserat på.

Installering av sandfilter i ett hushåll. Alla grannar i byn Nueva Paradiso tittar intresserat på.

I byn Canaan har vi utnyttjat den befintliga brunnen och byggt ett torn för att distribuera vattnet ut till de 30 tal hushållen. Vattenkranen inne i huset är mycket uppskattad!

I byn Canaan har vi utnyttjat den befintliga brunnen och byggt ett torn för att distribuera vattnet ut till de 30 tal hushållen. Vattenkranen inne i huset är mycket uppskattad!

Kontroll och inspektion


Vattenreningsanläggningen sköts av en vattenmästare

Vattenmästaren åtar sig att producera minst 2000 liter vatten per dag, med godkänd vattenkvalitet.

Vattenmästaren ansvarar för daglig drift av vattenreningsanläggning samt för underhåll och service.

Reningsmetoden är sedimentering samt långsam filtrering i sandfilter. Sandreningen ska ta ca 10 timmar för 1000 liter vatten.

Ungefär var fjortonde dag ska sedimentet i tank två tas bort. Antingen via ett särskilt sedimenteringsutlopp eller så får tanken rengöras genom att man häller ut allt vatten och tvättar tanken.

Ungefär varannan vecka ska man se över sandytan. Om den biologiska huden har blivit för tjock, dvs mer än ett par centimeter, så ska man skrapa bort en del. Dock måste ett tunt skikt lämnas kvar så att de goda bakterierna kan fortsätta arbeta.

Daglig körning:

 • Förse första tanken med vatten ( antingen pumpa flodvatten eller regnvatten från tak).
 • Reningssteg 1: Luftning och tillsättning av aluminiumsulfat enligt särskild instruktion. Detta steg kan eventuellt hoppas över om vattnet inte är så smutsigt. Detta reningssteg underlättar sedimenteringen i nästa steg.
 • Reningssteg 2: Sedimentering.
 • Reningssteg 3: Sandfilter. Rena vattnet genom att släppa vattnet genom sanden. Detta ska ta ca 10 timmar ( tumregel ca 100 l vatten per timme).
 • Tillse att sandfiltret alltid är blött och är täckt av vatten.
 • Se till att alla rör och delar är hela.
 • Observera det bakteriologiska ytskiktet.
 • Anteckna produced volym i logg bok samt notera fel och behov av reservdelar i loggbok.

Vattenkvalitet

Ankarstiftelsen har sedan 2010 haft tillgång till ett HACH fältlaboratorium. Följande parametrar ska mätas: pH, turbiditet (genomskinlighet), genomströmningshastighet vid sandfiltrets utsläpp, bakterieförekomst för tjänlig nivå. I samband med donationen av fältlabutrustningen gjordes också en omfattande analys av metaller och vattnets allmänna status. Proverna analyserades i Bogota. Det var en logistisk utmaning att få proverna levererade i tid ( inom sex timmar från provtagningstillfället) till laboratoriet.

Till laboratoriet

Till laboratoriet

Vattenprover tas på alla 3-stegsanläggningar samt ett urval av 2-stegsanläggningar ca en gång i månaden. Diskussioner pågår, med påtryckningar från ett colombianskt universitet, att Amazonasregionens vattenavdelning ska göra parallella kvalitetskontroller. Vi ser fram emot när dessa startar.

2013 har vattenprojektet tagit nya steg med hjälp av två studenter från Väg och Vattenprogrammet på Chalmers. Jennifer Ringsby och Karin Blad har studerat vattenreningsanläggningarna med hjälp av ett HACKfält-laboratoriekit. De har knutit värdefulla kontakter med ett colombianskt universitet. Rapport och analys kommer att publiceras på denna sida.

Jennifer Ringsby och Karin Blad förbättrar vattenkvalitetsprogammet.

Jennifer Ringsby och Karin Blad förbättrar vattenkvalitetsprogammet.

 

Vattenteamet

Det finns ett lokalt vattenteam i Amazonas som har till uppgift att följa upp hur vattenreningsanläggningarna fungerar och att mäta vattenkvaliteten. Dessutom hjälper de till med att utbilda vattenmästarna i skötsel och underhåll. Vattenteamet besöker varje by en gång i månaden då det är möjligt att komma fram till byarna med båt, (i torrperioden torkar de mindre bifloderna ut och det blir omöjligt att nå byarna). Man har en checklista till sin hjälp och gör varje gång en rapport med resultat från provtagningarna.

Det finns en vattenmästare i varje by som har en trestegsanläggning.  Deras uppgift är att pumpa upp vatten till reningsanläggningen varje dag, sköta och övervaka reningsprocessen och att vakta anläggningen.

Det lokala teamet består av :

 • Teamledare, med ansvar för kostnader och löner för löpande arbete och projekt: Milena Mayorga.
 • Kontaktperson mot vattenmyndigheten: Rafael Clavijo.
 • Ansvar för mätning av vattenkvalitet: Entropika..
 • Vattenmästare för Ankarstiftelsens referensanläggningar: Thomas, Rayban och  Gilberto.
 • En ansvarig för övervakning av 2-stegsanläggningar samt för installation av nya anläggningar: Ana Maria.
 • En ansvarig för övervakning av 3-stegsanläggningar samt för installation av nya anläggningar: Jovino.

Varje vinter förstärks teamet med svenska volontärer. Under 2015 arbetar Jovino på halvtid med att installera nya hushållsfilter och vattenreningsanläggningar. Från Sverige leds arbetet tillsammans av Lennart Holm och Ingrid Brauer.

Vintern 2013 volontärteam i vattenprojektet: Från vänster: Ingrid Brauer, Karin Blad, Ebba Brauer, Jovino Mozombite    ( lokal), Johanna Bengtsson, MattiasXX, Jennifer Ringsby samt vår rörledningsexpert Lennart Holm.

Vintern 2013 volontärteam i vattenprojektet: Från vänster: Ingrid Brauer, Karin Blad, Ebba Brauer, Jovino Mozombite (lokal), Johanna Bengtsson, MattiasXX, Jennifer Ringsby samt vår rörledningsexpert Lennart Holm.

Det är Jovino som leder projektarbete för att anlägga nya 3-stegsanläggningar och Ana Maria som leder installation av 2-stegsanläggningarna. Under 2014 inleddes ett samarbete med den lokala miljöorganisationen Entropika ( www. Entropika.com) som numera hjälper oss både med inspektion och provtagning samt att bygga nya anläggningar.

Rapporter


Vattenteamet inspekterar sandfilter i byarna hos ursprungsbefolkningarna längs Amazonfloden.  Läs om deras resa här (Rapporten är på engelska).

Ankla Center rapporterar: Nya vattenfilter i området beräknas gynna 3.000 personer. Läs rapporten här.

 

Renat vatten

Renat vatten